15/8/08

Acta del 17 de gener de 2008

La reunió que estava convocada a les 8 del vespre es va iniciar al voltant de dos quarts de 9, amb l’assistència de les següents persones: Gabriel Coy, Juan Carlos Vidal, Manel Rovira, Francesc Jerez, Pilar Bueno, Xavier Fortuny, Miquel J. Belmonte, Eduard Trigos, Marc del Jesús i Josep Maria Yago. Posteriorment s’incorporà Aura Gispert.

En primer lloc establim l’ordre del dia de la reunió i, seguidament, passem a debatre i acordar el següent:

- cartes retornades: Quedem en què Manel J. intentarà aclarir les dades desactualitzades o errònees. En el cas que no es puguin actualitzar prepararà una llista i en una reunió de Junta procedirem a donar de baixa com a socies les persones que hi hagi fent constar en acta la dita relació.

- Manel J. informa sobre les adreces d’email de tots/es els/les membres de la Junta, configuració de contrasenyes, i dels correus per compartir informació entre tots/es els/les membres de la Junta i associats.

- En relació a la web, (http://www.partalta.es ) comentem que, entre d’altres continguts, comptarà amb les actes de les reunions de la Junta, una secció de notícies sobre la Part Alta, fòrum, butlleta d’associació, etc. Per l’accès a determinades seccions caldrà acreditar-se. El domini partalta.cat no el podem utilitzar perquè ja està adquirit (Manel J. explica tots els detalls d’aquest tema).

- Acordem enviar un escrit a tots/es els/les socis/es, informant de l’acord de l’assemblea de 22 de desembre de 2007 pel que fa a la quota, i demanant l’actualització de les dades. El full emplenat es podrà lliurar a la Pilar Bueno o a la Queveda o a la Bodega. En principi es preveu que una de les dades del full d’associació és el número de compte bancari per poder girar els rebuts (en el cas que algú no el vulgui facilitar haurem de parlar amb la persona per cercar alternatives). Estar al corrent en el pagament de la quota és imprescindible perparticipar a les assembles i en altres activitats de l’associació.

- S’enviaran escrits de presentació a l’Alcalde, a tots els grups municipals i a la regidora de la Part Alta.

- Es mantindrà una entrevista amb l’equip de govern en la qual el portaveu de la Junta haurà d’exposar els punts que volem treballar. Els punts apareixen en un document que debatem i que redactarà amb les aportacions del debat i enviarà per correu electrònic En Xavier Fortuny. El document s’adjuntarà a aquesta acta. En l’entrevista demanarem, també, que se’ns faciliti el contacte amb tècnics responsables dels diferents temes.

- La Junta és reunirà, com a mínim, el darrer dimarts de cada mes. A banda d’aquesta reunió es faran les que calguin (de tota la Junta o de part dels seus membres en funció del treball de les àrees, que funcionen amb independència). S’hauria de procurar que tothom estigui assabentat de tot per la qual cosa s’acorda que circuli la informació per la llista de correu, sobretot pel que fa a possibles reunions amb regidors de l’Ajuntament.

- En Xavier Fortuny informa de la reactivació de l’associació de comerciants del barri.

- Hi ha pendents reunions amb Carme Crespo i amb la Coordinadora de Centres Cívics.

- Es comenten un parell de queixes i propostes de veïns (tarja residents i farola)

- Pel que fa a les persones que havien sol·licitat l’alta com a socis abans de la darrera assemblea s’acorda envia’ls-hi l’escrit d’actualització de dades i decidirem sobre l’alta un cop rebut el full.

Després que el president faciliti el núm. de compte bancari de l’Associació per tal que tots/es els/les membres de la Junta puguin ingressar la quota anual tanquem la reunió, en el lloc i dat esmentats al principi, al voltant de dos quarts d’onze de la nit.